शब्द संपदा -४

??????????
~~~~~~~~~~~~~~~बाबूलालशर्मा
. ? *शब्द सम्पदा* ?
. °°°°°°°°°

*आँका, बाँका, झाँका,ताका*

आँका जब रघुवीर धनु , बाँका शम्भु पिनाक।
झाँका राज समाज सब,विकल रही सिय ताक।।

आँका जटिल सवाल जब, झाँका हो बेचैन।
पंथ अगम बाँका लगे, ताका करते नैन।।

देखा आँका काल को, बाँका मान कराल।
ताका झाँका ही करे, शर्मा बाबू लाल।।
. °°°°°°°°°°°°
✍©
बाबू लाल शर्मा, बौहरा
सिकंदरा, दौसा, राजस्थान
??????????

(Visited 5 times, 1 visits today)

प्रातिक्रिया दे